Demo Image

צילום אומנות ותכשיטים בעזרת אוהל אור ושולחן אור

רוצים להתחיל לצלם מוצרים? תכשיטים? מודלים? אוהל אור, שולחן צילום, מה ההבדלים? איך מאירים כל אחד מהם?