Demo Image

למה היהודים אומרים: ברגל ימין

כשאומרים למישהו "שתתחיל ברגל ימין" מאחלים לו הצלחה, אבל מה בעצם כל כך בשמאל? מדוע כל הפעולות שהיהדות