Demo Image

חגי דביר על תכנון במגזר החקלאי כחלק מתכניות מתאר עתידיות

תכנון במגזר הכפרי הוא עולם בפני עצמו ואינו דומה כלל ועיקר למגזר העירוני. על הייחודיות והשינויים בתחום נדבר