Demo Image

בונים על הכפר – רוצים להפסיק לשלם חשבון חשמל?

הפעם בתכנית נדון בנושאים הבוערים בתחום הנדל"ן במרחב הכפרי וגם נבחן את הכדאיות הכלכלית בהקמת מתקני חשמל סולריים.